Blīdenes pagasta bibliotēka

Vissenākie oficiālie fakti par bibliotēkas pirmsākumiem atrodami Tukuma apriņķa Blīdenes ciema bibliotēkas fonda summārās uzskaites grāmatā un inventāra grāmatā. Pirmais ieraksts – 1946. gada 18. jūlijā, kad tajā tiek ierakstītas 254 grāmatas. Šo gadu tad arī uzskata par bibliotēkas dibināšanas gadu.

Lasīt vairāk

Brocēnu bibliotēka

Brocēnu bibliotēka veidojās 1947. gadā fabrikas teritorijā. Brocēnu cementa fabrikas arodbiedrības sekretāre savā pārziņā esošās 200 grāmatas sāka izsniegt lasīt fabrikā strādājošajiem. Mērķis – kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu pakalpojumu sniegšana ekvivalenti kopienas vajadzībām.

Lasīt vairāk

Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka

Bibliotēka dibināta 1952. gadā (Latvijas kultūras datu portāls). Sākums – Ozolu ciemā, Lielciecerē (Imantās). Bibliotēku vadīja bibliotekāre Emma Bruce. No 1956. gada – kolhoza “Komunists” kantora, kluba un veikala ēkā. No 1970. gada līdz 1979. gadam bibliotēka darbojas kolhoza “Ļeņins” kantora ēkā 16 m² lielā telpā. 1979. gadā bibliotēka pārcelta uz katlu māju, kur tā atrodas trešajā (vēlāk – otrajā) stāvā. Lasītājiem uz bibliotēku bija jākāpj pa ugunsdzēsēju kāpnēm. No 2000. gada darbojās kā Brocēnu pašvaldības bibliotēkas filiāle. 2000. gadā bibliotēku pārvieto uz SIA “Šunts” telpām, 2008. gadā bibliotēka pārceļas uz daudz lielākām telpām, kuras pieder SIA “Remtes transports”, tad SIA “Ruze”. 2014. gadā bibliotēka kļūst par atsevišķu iestādi – Cieceres pagasta Emburgas bibliotēku. Ar 2021. gadu Cieceres pagasta Emburgas bibliotēka pievienota Saldus novada bibliotēkai kā struktūrvienība. Vairāk kā 10 gadus aktīvi darbojās sieviešu klubiņš “Emburga”, kas bija dibināts 2000. gadā un to vadīja ilggadējā bibliotekāre Māra Zariņa.

Lasīt vairāk

Ezeres pagasta bibliotēka

Ezeres pagasta bibliotēka dibināta 1923. gadā. Par vadītāju jeb grāmatu izsniedzēju strādāja pagasta rakstvedis Ludvigs Beļickis (līdz 1944. gadam). Daudzas grāmatas tajā laikā bija brošētas – iesietas cietos vākos, un tikai pēc tam tās nonāca pie lasītāja. Uz 1925. gada 1. janvāri bibliotēkas grāmatu fondā bija 588 eks. grāmatu par Ls 183, lasītāju skaits – 293.

Lasīt vairāk

Kursīšu pagasta bibliotēka-informācijas centrs

Par Kursīšu bibliotēkas dibināšanas gadu tiek pieņemts 1920. gads, kad Kursīšos sāk darboties Kursīšu izglītības biedrības bibliotēka un lasītava. Novadpētnieks Valdemārs Ancītis minējis, ka bibliotēku pirmsākumi Kursīšos meklējami jau 1872. gadā. Bibliotēkā mainījušies darbinieki, nosaukumi, atrašanās vietas, bet darbs ar lasītājiem un grāmatām noticis vienmēr. Šodien Kursīšu bibliotēkas-informācijas centra misija ir nodrošināt piekļuvi sabiedrībai nepieciešamiem resursiem, augstas kvalitātes pakalpojumiem, kas veicina un atbalsta izglītību, brīvā laika pavadīšanu un pašapziņas veidošanos.

Lasīt vairāk

Nīgrandes pagasta bibliotēka

Nīgrandes pagasta bibliotēka dibināta 1922. gadā, tā atradās Nīgrandes Sadraudzības biedrības namā līdz tas nodega 1944. gada novembrī. Bibliotēka tika atjaunota 1946. gada oktobrī, tās atjaunotājs un bibliotekārs bija Sergejs Upenieks. 1947. gadā bibliotēka tiek pārcelta uz “Ārsta māju” – šajā laikā to sauca par Skrundas rajona Nīgrandes ciema bibliotēku. 1960. gadā bibliotēku pārvieto uz Tautas namu Dzirās. No 1971. gada 28. janvāra Nīgrandes pagasta bibliotēka atrodas pašreizējā vietā – Ventas ielā 2.

Lasīt vairāk

Novadnieku pagasta tautas bibliotēka

Sātiņu pagasta rakstvedis Jēkabs Kreits bijis vietējās bibliotēkas izveidotājs un pārzinis (bibliotēkā 1935. gadā uzskaitīti 1122 sējumi). Vadoties no arhīvu materiāliem, bibliotēka varētu būt dibināta ap 1946. gadu, jo Kuldīgas apriņķa Sātiņu pagasta DDP izpildu komitejas algu sarakstos ir ziņas, ka Viktors Riņķis 1946. gada decembrī saņēmis atalgojumu kā tautas nama un bibliotēkas vadītājs. Pirmie ieraksti bibliotēkas inventāra grāmatā sākti ar 1950. gada 15. maiju.

Lasīt vairāk

Pampāļu pagasta bibliotēka

Arhīva fonda dokumentos – bibliotēkas lietā redzams, ka saskaņā ar Pampāļu Lauksaimniecības biedrības priekšlikumu Pampāļu pagasta padome 1923. gada 3. martā nolēma lūgt Kultūras fonda valdi ierīkot tautas bibliotēku pie Pampāļu Lauksaimniecības biedrības.

Lasīt vairāk

Rubas pagasta bibliotēka

Jelgavas apriņķa Darbaļaužu deputātu padomes izpilddirekcijas Kultūras un izglītības iestāžu nodaļas dokumentos, pavēļu grāmatā, ir ziņas, ka Rubas bibliotēkā par bibliotekāri pieņemta Aina Fausts (Matīsa meita, dzim. 1925. gadā), bibliotēkā strādā no 1945. gada 1. maija.

Lasīt vairāk

Vadakstes pagasta bibliotēka

1939. gadā sastādītā Latvijas bibliotēku sarakstā redzams, ka Jelgavas apriņķa Vadakstes pagastā bijusi viena bibliotēka – Vadakstes sešklasu pamatskolas Kultūras fonda bibliotēka, kas dibināta 1924. gadā. Bibliotēka atradās Vadakstes pilī 1. stāvā apaļajā salonā. No 1994. gada bibliotēka atrodas pašvaldības ēkā. No 2021. gada 1. novembra Vadakstes pagasta bibliotēka ir Saldus novada bibliotēkas struktūrvienība.

Lasīt vairāk